Informatie

Wat staat er in de huurovereenkomst?
In de huurovereenkomst staan de rechten en plichten van de huurder en verhuurder, zoals gebruik van internet, telefoon en andere afspraken over de totale huurprijs (kale huur en servicekosten ). Er zijn verschillende huurovereenkomsten. Als huurder heb je recht op rechtsbescherming. Dat betekent dat je nooit zomaar op straat gezet kunt worden door de verhuurder.
 
Woonruimte gevonden?
Je kunt binnen de eerste zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst de aanvangshuurprijs laten toetsen door de huurcommissie. De huurcommissie houdt daarbij ook rekening met de aanwezigheid van gebreken. Bij klachten over onderhoud of reparaties aan de woning,, stel de verhuurder dan schriftelijk op de hoogte van zijn verplichtingen om de woning in goede staat van onderhoud op te leveren en te houden. Je bent zelf aansprakelijk voor degene die bij je op bezoek komen. Als je langere tijd iemand bij je op de kamer wil laten wonen, doe dit dan eerst na onderling overleg met de verhuurder. Als je het servicekostenoverzicht bekijkt, controleer dan op dubbele posten en vergelijk het met de huurovereenkomst. Je hoeft een eventuele verhoging van het voorschotbedrag pas te betalen als je het jaarlijkse servicekostenoverzicht hebt gekregen en dat aanleiding geeft tot verhoging.
 
Huurprijzen.
De prijs van een woning/kamer bestaat meestal uit twee gedeelten: de kale huur en de servicekosten. De kale huur is het geld dat je betaalt voor het gebruik van de hoeveelheid ruimte die je huurt en de voorzieningen in de kamer/woonruimte en overige voorzieningen in de woonruimte/kamer waarvan je gebruik maakt. Voor deze berekening is een puntensysteem bedacht. Hoe meer punten de kamer krijgt, hoe hoger de huurprijs van de woning is. Aan de hand van een formulier kunt je zelf berekenen hoeveel punten je kamer/woonruimte waard is. Hoe meer punten je aan de woonruimte kunt toekennen, des te hoger de huurprijs mag zijn.
 
Rechten en plichten.
Je hebt als huurder rechten, maar ook plichten. Zo ben je verplicht tijdig je huur te betalen en om de gehuurde woonruimte ook daadwerkelijk als woonruimte te gebruiken (en dus bijvoorbeeld niet als bedrijfsruimte). Verder mag je geen overlast veroorzaken voor anderen. Kleine herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de huurder. De precieze afspraken over plichten van de huurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Deze mogen niet ten nadele van de huurder afwijken van de vastgestelde regels. Naast overeengekomen plichten bestaat er vaak een aantal aandachtspunten voor de huurder. Als verhuurder ben je verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud aan de huurder aan te bieden en de noodzakelijke reparaties te verrichten. Ook moet je de privacy van de huurder respecteren (de verhuurder mag de gehuurde woonruimte niet zelf betreden of gebruiken zonder uiteraard de toestemming van de huurder).De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten. Als verhuurder mag je bij wanprestatie, als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, bij de rechter vorderen de huurovereenkomst te ontbinden. Dat kan als je als huurder een betalingsachterstand hebt, overlast veroorzaakt of anderszins niet aan je verplichtingen voldoet. Voordat de rechter de overeenkomst ontbindt kan hij, als hij dat redelijk vindt, de huurder maximaal een maand de tijd geven om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 
Waar kun je zowel als huurder en verhuurder terecht bij een geschil?
Bij onenigheid tussen huurder en verhuurder over hoogte van huur, servicekosten, ernstige onderhoudsklachten, wanprestatie van een van de partijen of andere zaken kan men zich voor en uitspraak wenden tot de huurcommissie. Voor bijna alle procedures bij de huurcommissie moeten zowel huurder als verhuurder een voorschot van leges van euro 11,- betalen.
 
Nog een kamer over in huis?
Hospitakamers zijn kamers in een woning die worden verhuurd door iemand die in dezelfde woning woont. Dit kan de eigenaar/bewoner zijn of de huurder. Is de hospita huurder dan is de kamerbewoner onderhuurder. Voor hospitakamers gelden bijzondere regels. De eerste negen maanden van de huurovereenkomst gelden als proeftijd en binnen die tijd kan de verhuurder zonder opgaaf van reden de huur opzeggen met 3 maanden opzegtermijn. Als je zelf bewoner en huurder bent van een woning en je overweegt een kamer te verhuren ga dan eerst na of in je huurovereenkomst is opgenomen. Als je geen kamers mag onderverhuren dan kunt u de huiseigenaar om een ontheffing van deze bepaling vragen. Als je een kamer in de woning verhuurt en je krijgt huursubsidie voor die woning dan wordt de huursubsidie verlaagd en het percentage van die verlaging hangt af van het deel van de woning die je onderverhuurt.
 
Huurcontracten en overige juridische punten.
Als je juridische vragen omtrent het huurrecht hebt en/of contracten mail dan je vragen en contactgegevens naar info@kamerkampioen.nl en we geven je een reactie terug.

inloggen...

Vul hieronder uw mailadres en wachtwoord in